[ vissza a térképek tartalomjegyzékéhez ]

A Szigetköz a 2002. évi felmérés szerint.

A Szigetköz területhasználati térképeit az Argos Stúdió készíti. A térképezés munkáját Licskó Béla cikke ismerteti. Az ábra a 2002. évi térkép alapján készült, a színek magyarázata a nagyításban található.

A térkép nagyítva is megtekinthető.

A Szigetköz térképein a vizek ábrázolása jelent módszertani nehézséget. Kérdés ugyanis, hogy a felmérés során mit ábrázolnak vízfolyásként, az éppen vízzel borított területeket, vagy valamely előre meghatározott partvonalak közé eső területrészeket. A 2002. évi felmérés egy - a jelen időszakban szokatlan - nagyobb vízborítással rendelkező állapotban készült, ezért értékes támpont az ágak és csatornák jelen állapotának jellemzéséhez.


A SZIGETKÖZ DIGITÁLIS FELSZÍNBORÍTÁS TÉRKÉPEINEK ELKÉSZÍTÉSE LÉGI FELVÉTELEK KIÉRTÉKELÉSÉVEL

Térinformatika 2002/3

Szigetköz területén az Argos Stúdió 1984 óta végez légifényképezést. Az elmúlt másfél évtizedben tizenhét alkalommal készült légifelvétel-sorozat a teljes területről. A felvételezések 1992 óta azonos paraméterekkel, kétféle (színes és színes infra) filmanyagra történnek. A térségben végbemenő környezeti változások légi felvételek alapján történő feltárásával, összehasonlító vizsgálatok elvégzésével 1996-tól foglalkozunk, a Környezetvédelmi Minisztérium és az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség szakembereivel közösen készített tematika szerint.

Eddig (környezetvédelmi és vízügyi szempontok alapján kiválasztott) 11 év felvételeinek kiértékelése és felszínborítás térképe készült el.

Közülük a Szigetközben történt különböző jellegű beavatkozások miatt különös jelentőséggel bírnak:
- 1984. 08. 21. (A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építésének kezdeti állapotát dokumentáló felvételsorozat);
- 1990. 06. 12. (A Duna elterelése - "C" variáns előtti állapotot rögzítő utolsó felvételsorozat);
- 1993. 09. 08. (A "C" variáns elkészülte utáni első felvételezés);
- 1994. 08. 28. (A Duna elterelésének rövidtávú hatásait dokumentáló felvételsorozat);
- 1995. 05. 16. (A mederduzzasztás előtti utolsó felvételsorozat);
- 1996. 07. 23. (A fenékgátas vízpótló rendszer megvalósítását követő első felvételsorozat).
A Szigetköz felszínborításában különböző hatásokra bekövetkezett változások kimutatására összehasonlító, idősoros vizsgálatokat is végeztünk a következő időszakokra:
- 1984 - 1990. (A természeti folyamatok, illetve az építkezés hatására bekövetkezett felszíni változások);
- 1984 - 1995. (A fenékgátas vízpótló rendszer elkészültéig bekövetkezett változások);
- 1990 - 1995. (A Duna elterelésének a Szigetköz felszíni környezetállapotára gyakorolt hatása);
- 1995 - 1996. (A fenékgát megépítésével megvalósított vízpótlás az ágrendszerbeni megjelenése).

A változások elemzésének alapjául az évente elkészülő területhasználati térképek szolgálnak.

Területhasználati térképek készítése a légi felvételek kiértékelésével

A részletes területhasználat-térképezéshez, melynek során az egyes növényállományokat is el kell különíteni, a felvételezéssel egyidejű referenciaadat-gyűjtésre is szükség van. Az általános jellegű felszínborítás-térképezés, melynek során csak az alapvető kategóriákat különítjük el, a vizsgált terület ismeretével és kellő interpretációs jártassággal referenciaadatok nélkül is elvégezhető. Ilyen esetekben különösen nagy segítséget jelent a színes és színes infra felvételek egyidejű kiértékelése, mert a kétféle filmanyag eltérő információtartalmának felhasználásával a térkép pontossága, megbízhatósága jelentősen növelhető. A kétféle filmanyag alkalmazása más, pl. erdészeti, botanikai értelmezés számára is jelentős információtöbbletet nyújt.

A Szigetköz területének felszínborítás térképei vizuális interpretációval készülnek. A feldolgozás során mind a színes, mind a színes infra légifelvételek információtartalmát hasznosítjuk. A színes felvételek árnyalatgazdagságukkal elsősorban a különböző növényzettel fedett területek lehatárolását segítik, az infra felvételek pedig elsősorban a vízborítások és nedves területek elkülönítését, valamint a kopár területek lehatárolását könnyítik meg. Az egyes felszínborítás kategóriákat különböző színekkel jelenítjük meg.

A fotóinterpretációs munka során térképezett felszíni elemek

Területhasználati kategóriák:
- mezőgazdasági terület (elsősorban szántó művelési ág),
- erdő (fás terület, fasor, facsoport),
- fiatal erdő, erdőültetvény,
- bokros terület (cserjés, gazos rendezetlen),
- füves terület (rét, legelő),
- vízfelület (állóvíz, vízfolyás),
- nedves terület (mocsaras, vizenyős),
- település, beépített terület, üzemi területek,
- kopár terület,
- tereprendezés.
Felszíni vizek:
- folyómedrek,
- holtágak,
- vízfolyások, csatornák,
- vízépítési műtárgyak.

A térképek reális képet adnak mind a hullámtér, mind a mentett oldal növényzeti és vízviszonyairól. A hullámtéren elsősorban az Öreg-Duna, az ágrendszer és a Mosoni Duna vízviszonyait, valamint a hullámtéri növényzeti viszonyokat (kiemelt jelentősséggel az erdőterületeket) ábrázolják. A Szigetköz árvédelmi töltéseken kívüli területének felszínborításából elsősorban a mezőgazdasági területek kiterjedését, a füves és bokros területeket, valamint a vizenyős területek aktuális állapotát mutatják. A térképeken a felszínborítás kategóriákon túl feltüntetjük a vízépítési műtárgyakat, amelyek elsősorban vízkormányzó létesítményeket jelölnek. Ezáltal a mellékágrendszer vízpótlása érdekében végzett beavatkozások is nyomon követhetők.

A területhasználati térképek alapja a Szigetköz EOV szelvényezésű, 1:10 000 méretaránynak megfelelő részletességű, vektoros térképe. A különböző területhasználati kategóriákhoz tartozó felületek a légi felvételek vizuális interpretációjával (kiértékelésével) lehatárolt felszínborítás-kategóriák raszteres állományából vektorizálással készülnek. Az így előállt felszínborítás térképsorozatok papírnyomatként és digitális adathordozón is hozzáférhetők. A digitális adatok többféle formátumban készülnek, így azok különböző térinformatikai rendszerekben is felhasználhatók.

Az elvégzett munka eredményei és hasznosulása

Az eddig elvégzett munka eredményeként átfogó és objektív információkat kaptunk a vizsgált évekre vonatkozóan a Szigetköz területének felszínborításáról, valamint az elmúlt 17 évben lezajlott változásokról. A különböző időszakok beavatkozásainak következményeit, illetve a felvételezések időpontjában fennálló állapotokat a légi felvételek, és a kiértékelésükkel készített tematikus térképek hitelt érdemlően dokumentálják, a változásokat jól nyomon követhetővé teszik. Az 1997-re rendszerré fejlődött szigetközi távérzékelés Magyarországon ma egyedülálló. Az elvégzett munka a Szigetközre vonatkozó konkrét eredményeken kívül további általánosítható tapasztalatokkal is szolgált, melyek a következőkben foglalhatók össze: A távérzékelés azon túl, hogy a nagy területekre kiterjedő felszíni információk gyűjtésének hatékony eszköze, a különböző időtávlatokban bekövetkező változások dokumentálására, nyomon követésére is alkalmas. A Szigetköz esetében a tizenhét évre visszatekintő légifénykép-archívum biztosított olyan pótolhatatlan adatforrást, melynek feldolgozásával a térségben az utóbbi másfél évtizedben elvégzett beavatkozások és lezajlott természeti események felszínen megmutatkozó hatásait térképezni lehetett.

Az elvégzett munka is bizonyítja, hogy a környezetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő térségek esetén az állapotrögzítést célzó légifelvételezésekkel - viszonylag kis költségráfordítással - olyan területi adatbázis hozható létre, amely akár a később megfogalmazódó információigények kielégítésére is képes. Egy területi monitoring rendszer működtetése pedig elképzelhetetlen a légifelvételezés és a fotóinterpretáció eredményeinek térinformatikai feldolgozásával nyerhető adatok felhasználása nélkül.

Licskó Béla
Vituki Rt. Argos Távérzékelési és Filmstúdiója


 a lap tetejére